ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564

การประปานครหลวง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 ( Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ) เป็นชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 และต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ตและการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ
ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนบุคลากร ,นักกีฬา และเป็นไปตามข้อสั่งการเรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จึงได้เลื่อนการแข่งขัน การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564
-ประเภท โอเพ่น ชาย, หญิง
-ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
-ประเภทอาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป
-ประเภททีม (ชมรม)
-ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี
-ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี
ออกไปก่อน
ทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับ วัน เวลา และสถานที่แข่งขันอีกครั้ง

____สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาโบว์ลิ่งทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ การประปานครหลวงชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 และการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาย/หญิง เพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วัน / เดือนเวลาประเภทการแข่งขันสนามแข่งขันPattern น้ำมัน
13.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
อาวุโส
TPD บางบอนน้ำมันกลาง
11.00 น.ประเภททีมBlu – o รัชโยธิน น้ำมันกลาง
12.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 /21 ปี
โอเพ่น ชาย / หญิง
Blu – o รัชโยธิน น้ำมันสั้น
12.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 / 21 ปี
โอเพ่น ชาย / หญิง
Blu – o รัชโยธิน น้ำมันยาว
13.00 น.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 / 21 ปี
โอเพ่น ชาย / หญิง
Blu – o รัชโยธิน น้ำมันกลาง
12.00 น. โอเพ่น ชาย / หญิงBlu – o รัชโยธิน น้ำมันสั้น
12.00 น. โอเพ่น ชาย / หญิงBlu – o รัชโยธิน น้ำมันยาว

กติกาประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี
กติกาประเภทอาวุโส
กติกาประเภททีม
กติกาประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 / 21 ปี
กติกาประเภทโอเพ่น ชาย / หญิง