การจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพ

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องยื่นคำขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

จึงขอให้สมาชิกของสมาคมฯ ที่เป็นสมาชิกสามัญ ยื่นแบบคำร้องขอการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ (แบบ จจ 11)  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ที่ งานองค์กรและควบคุมกีฬาอาชีพ โทร. 02-1867111 ต่อ 8541 8542  ชั้น 7 ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 เอกสารประกอบการจดแจ้งมีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. (2นิ้วครึ่ง) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
  • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก (ติดต่อขอรับหนังสือรับรองจากสมาคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)
  • ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน ก่อนวันจดแจ้ง

ขั้นตอนลงทะเบียน จดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพ

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ กีฬาอาชีพ www.thaips.org
2) เลือกหัวข้อ ระบบจดแจ้ง

3) คลิกที่ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

4) เลือกประเภทการจดแจ้ง
นักกีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ11

5) Login เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่เคยยื่นจดแจ้งแล้ว กรอก Username และ Password ที่เคยลงทะเบียนไว้ พร้อมยืนยันตัวตนกับระบบ reCAPTCHA ให้เรียบร้อย
*สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นจดแจ้ง คลิกที่ Register Now! กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน, Email, รหัสผ่าน ให้เรียบร้อยแล้ว คลิก Sign up

6) กรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอจดแจ้งให้เรียบร้อย
สำหรับเอกสารประกอบการจดแจ้งมีดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
– หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก (ติดต่อขอรับหนังสือรับรองจากสมาคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน) โดยส่งคำร้องเรื่องขอหนังสือรับรอง พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และ ประเภทสมาชิก/ชื่อชมรม มาที่ email: ladayearng@gmail.com หรือ suwalai.s@hotmail.com
– ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน ก่อนวันจดแจ้ง

7) กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว คลิก Submit
8) รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารภายใน 14 วัน
9) ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
– สำหรับนักกีฬาอาชีพ คลิกที่นี่