ทำเนียบนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
payday
ทำเนียบนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ

ทำเนียบนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ

 

นักกีฬาหญิง

นักกีฬาชาย 

1.

ขวัญชนก  วาระจันทโน

1.

กัมปนาท  รัตนายุ 

2.

จันทรจิรา  เจียงศิริพันธ์

2.

คมสร  จงเลิศสุข 

3.

จารวี  โกมลดิษฐ์ 

3.

ณัฐพล  กอวัฒนาชัยเจริญ 

4.

จูลี่  สูโอส 

4.

ดนัย  อัศวะพิริยานนท์ 

5.

ฌัชพร  สุวรรนาวาสิทธิ์ 

5.

เดโชชัย  ทินจิรทิพย์ 

6.

ฐปนี  พสุธาสถิตย์ 

6.

ทรงวิทย์  ลาภพาทรัพย์ไพศาล 

7.

ถิรวรรณ  ฉัตรไชยศิริ 

7.

ทศพล  ฐิติพัฒนาวานิช 

8.

ธนาปรางค์  เสถียร 

8.

ธีรพล  สัจจารักษ์ตระกูล 

9.

เบญจวรรณ  จันทรหิรัญ 

9.

ปริญญา  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

10.

ภัครภา  เนาวนิรุทธ์ 

10.

พงษ์ศานต์  ศิริสัมปทา 

11.

มณทิรา  วงศ์ทองศิริ 

11.

พลสิทธิ์  อนันตกฤตยาธร

12.

เมทินี  พวงมาลี

12.

พิชญะ  ธำรงสานต์

13.

อังควรา  ลิมปสัมฤทธิ์

13.

พีรวิชญ์  รุ่งเจริญ

14.

อารียา  รัตนายุ

14.

เพิ่มพงศ์  วงศ์บุญชัยนันท์

15.

ณัฐธิดา  เสริฐลือชา

15.

อนันตวิน  เวชพลรักธรรม

16. 

อาภากร  เนตรวิเศษ

16.

อภิวิชญ์  วัฒนะพงศกร

17. 

กฤษณกร แสงอรุณ 

17.

อัษฎางค์  ยศสมบัติ

 

 

18.

ภูมินทร์  กลั่นบิดา

 

 

19.

ธนากร  กลั่นบิดา

 

 

20.

21.

22.

มงคลชัย  ฉัตรไชยศิริ

วรเชษฐ  อารยะวิเศษวงศ์

อธิษฐรัตน์  เช็ง

 

ชุด    Asian Youth Championship / World Youth Championship / Asian Youth Games

        Asian School  (ที่ทำการคัดตัวจากสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย  และลงแข่งขันในนามของประเทศไทยเท่านั้น)

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา  นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ

 

ชุด  Asian School

1.

นักกีฬาต้องผ่านการคัดเลือกตัวจากสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย   อย่างเป็นทางการ

 

 

2.

นักกีฬาจะต้องได้รับการรับรองการเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติอย่างเป็นทางการ  และประกาศอย่างเป็นทางการ  โดยมีการเสนอชื่อสู่การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 

3.

นักกีฬาจะต้องมีการฝึกซ้อมและตัดตัวอย่างถูกต้อง  ในการส่งเข้าแข่งขัน  โดยสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

 

 

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นเยาวชนทีมชาติ

 

 

ในกรณี :

1.

ทำการคัดเลือกตัวชมรมหนึ่งชมรมใดหรือบริษัทเอกชน  โดยมิได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

 

 

2.

การส่งเข้าแข่งขันในนามชมรมหนึ่งชมรมใดหรือบริษัทเอกชน  โดยนักกีฬาจะใส่ชื่อชมรมนั้นในการแข่งขัน

 

 

3.

ในกรณี  ข้อ 1.  และข้อ 2.  สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับรองสถานะภาพนักกีฬาให้แก่ประเทศเจ้าภาพ  ว่าด้วยการเป็นนักกีฬาภายใต้การเป็นสมาชิกของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
 
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting